Integritetspolicy

Generella principer och vårt integritetsåtagande

På Danone värnar vi om att skydda din integritet. Vi strävar efter att skydda alla personuppgifter, att hantera dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt och att vara klara och tydliga med hur personuppgifterna hanteras. Ditt förtroende är viktigt för oss. Vi har därför åtagit oss att följa följande grundprinciper:

 • Du har ingen skyldighet att lämna de personuppgifter vi begär. Om du väljer att inte tillhandahålla de personuppgifter som begärs av oss, kan följden bli att vi inte kan erbjuda dig vissa tjänster eller produkter.
 • Vi samlar in och behandlar dina uppgifter endast för de syften som anges i denna integritetspolicy eller för andra specifika ändamål som vi delar med dig och/eller som du har samtyckt till.
 • Vi strävar efter att samla in, bearbeta och använda så lite personuppgifter som möjligt.
 • När vi samlar in dina personuppgifter strävar vi efter att hålla dem så exakta och uppdaterade som möjligt.
 • Om de personuppgifter som vi samlar in inte längre behövs för några ändamål och vi inte är skyldiga enligt lag att behålla dem, kommer vi att göra vad vi kan för att ta bort, förstöra eller permanent avidentifiera personuppgifterna.
 • Dina personuppgifter kommer inte att delas, säljas eller användas på annat sätt än vad som beskrivs i denna integritetspolicy.

Vem gäller denna integritetspolicy för?

Beroende på vår relation samlar vi in och använder dina personuppgifter på olika sätt. Klicka på länkarna nedan för att ta reda på den information som vi samlar in om dig och hur vi använder personuppgifterna:

 1. besökare på våra webbplatser och användare av våra appar och tjänster;
 2. personer som kontaktar oss med förfrågningar (t.ex. via våra konsumentkontaktcenter);
 3. deltagare eller blivande deltagare vid Danone-relaterade evenemang;
 4. andra kategorier av personer än de som anges ovan (förutom leverantörer); eller
 5. personer vars personuppgifter vi samlar in indirekt.

Denna integritetspolicy innehåller följande:

Med hjälp av länkarna nedan kan du lätt navigera till de avsnitt som är av särskilt intresse för dig:

Danone AB ansvarar för de personuppgifter som du delar med oss. När vi säger “Danone”, “oss”, “vårt” eller “vi”, hänvisar vi till Danone AB. I enlighet med bestämmelser som gäller för behandling av personuppgifter är Danone “personuppgiftsansvarig”.

Danone AB
Gårdsvägen 14, 169 70 Solna, Sverige

Om du vill veta mer om DANONE och dess produkter, besök https://www.danone.se.

De personuppgifter vi samlar in varierar beroende på vår relation med dig, syftet med insamlingen och produkten eller tjänsten vi tillhandahåller till dig. Se de avsnitt nedan som bäst beskriver vårt förhållande med dig för mer information om de personuppgifter vi samlar in.

Vi kan samla in dina personuppgifter direkt från dig.

Du kan ge oss dina personuppgifter genom att besöka våra webbplatser eller applikationer, skapa ett konto hos oss, beställa produkter eller tjänster från oss, registrera dig för att ta emot våra nyhetsbrev eller annan kommunikation inklusive marknadsföringsmeddelanden (t ex SMS, telefonmeddelanden etc.), delta i en undersökning, forskningsaktivitet, spel, tävling som anordnas av oss, lämna in en förfrågan eller begäran till oss, kontakta oss via telefon, e-post eller på annat sätt, fylla i våra formulär (både online och offline) registrera dig för ett evenemang, kongress eller seminarium (online eller offline) eller genom att publicera eller kommentera våra sociala mediesidor (som Facebook eller Instagram) eller delta i annan digital mediekommunikation med oss.

En del av denna information samlas in via cookies och liknande tekniker – se vår Cookie policy för mer information.

Vi kan också få personuppgifter om dig från tredje part, t ex våra affärspartners, inklusive marknadsföringsbyråer, marknadsundersökningsföretag, företag som sponsrar våra kampanjer, återförsäljare, familj, vänner och andra som tillhandahåller dina personuppgifter till oss eftersom du har samtyckt till det eller de tror att du kanske är intresserad av våra produkter och tjänster eller de vill dela en produkt eller tjänst med dig och andra tredje parter som medieleverantörer/ägare, offentliga och tredje parts webbplatser, sociala medieplattformar, reklamplattformar, våra leverantörer eller våra koncernföretag (i denna integritetspolicy hänvisas dessa till som “tredje part” eller “leverantörer”).

Besökare på våra webbplatser och användare av våra appar och tjänster

Vi eller tredje part för vår räkning får samla in och använda information om dig som t ex följande:
a) personlig kontaktinformation, såsom ditt namn, kön, e-postadress, fysisk adress och telefonnummer;
b) inloggningsuppgifter för konton, till exempel ditt användar-ID, användarnamn via e-post, lösenord och foto;
c) kommunikationsdata mellan dig och oss, som kan innehålla information om våra samtal via chatt och kontaktformulär tillgängliga på våra webbplatser och/eller appar;
d) sociala medier eller information om tredjeparts kontoprofil där du använder ditt sociala media eller tredje part för att skapa ett konto och logga in eller där du delar detta med oss;
e) där du skickar in innehåll till våra webbplatser och / eller appar (t.ex. ett personligt vittnesmål eller granskning);
f) information om din hälsa om du tillhandahåller detta till oss – se även avsnittet “Specialkategorier av data” nedan;
g) ditt deltagande i en undersökning, spel, kampanj eller tävling (inklusive själva svaret/publiceringen, som kan vara ett foto, kommentar eller svar på en fråga);
h) all information du tillhandahåller oss när du registrerar dig för eller som medlem i klubbar, system m m som erbjuds av oss;
i) information om andra än dig, t ex personuppgifter om dina familjemedlemmar, när du tillhandahåller sådan information direkt till oss;
j) där vi kan samla in detta, information om hur du engagerar dig i våra meddelanden och annan kommunikation (t ex e-postmeddelanden, SMS, snabbmeddelanden) inklusive om de levereras till dig, om du öppnar dem, länkar du klickar på eller om du avregistrerar dig från utskick;
k) alla uppdateringar av data som tillhandahålls oss; och
l) personuppgifter som skapas när du använder våra webbplatser, appar och/eller tjänster, inklusive:

 • teknisk information – detta inkluderar IP-adress som används för att ansluta din enhet till internetadressen; vilken typ av enhet du använder; webbplatsadressen och landet från vilket du får tillgång till information; de begärda filerna; webbläsartyp och version; webbläsar-plugin-typer och versioner; operativsystem; plattform; och
 • information om ditt besök och ditt beteende på våra webbplatser och/eller appar (t ex de sidor du klickar på) – detta kan inkludera tid och längd på besök på vissa sidor, information om sidinteraktion (som scrollning, klick, och mouse-overs, information delad med andra, inklusive via e-post och sociala medier), metoder som används för att bläddra bort från sidan, trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata och information som tillhandahålls när du begär ytterligare service eller nedladdningar.

Personer som kontaktar oss med förfrågningar (t ex via våra konsumentkontaktcenter)
Vi eller tredje part för vår räkning kan samla in och använda information om dig, t ex:
a) ditt namn inklusive din titel;
b) din postadress;
c) din e-postadress;
d) ditt telefonnummer;
e) ditt födelsedatum;
f) dina kontaktpreferenser;
g) information som tillhandahålls när du kommunicerar med oss (t ex via våra vårdlinjer och/eller kundtjänst eller sociala medier). Detta kan inkludera samtalinspelningar om du ringer oss direkt – i den utsträckning detta innehåller information om din hälsa, se avsnittet “Specialkategorier av data” nedan ;
h) information om andra än dig, t ex personuppgifter om dina familjemedlemmar, när du tillhandahåller sådan information direkt till oss; och
i) alla uppdateringar av information som tillhandahålls oss.

Deltagare eller blivande deltagare vid Danone-relaterade evenemang (online och offline)
Vi eller tredje part för vår räkning kan samla in och använda information om dig när du deltar i evenemang (inklusive utbildningar och e-kurser), inklusive följande:
a) personlig kontaktinformation, t ex ditt namn, e-postadress, fysisk adress och telefonnummer;
b) dina anställningsuppgifter (där du deltar på din arbetsgivares vägnar);
c) det kompetensområde du är aktiv inom, dina yrkeskvalifikationer, aktiviteter och professionell information såsom data relaterade till din utbildnings-/yrkesbakgrund
d) information du tillhandahåller om själva evenemanget (som besöksformulär, feedbackundersökningar, inspelningar eller intervjuer av evenemanget och bilder av evenemanget och innehållet du skickar in som en del av evenemanget (t.ex. om du ställer en fråga), dina rese- och boendeuppgifter); och
e) all dietinformation du tillhandahåller oss (i förekommande fall).

Människor vi integrerar med under affärsverksamheten som inte faller inom någon av ovanstående kategorier

När Danone interagerar med dig i egenskap av extern intressent som inte faller inom ovanstående kategorier, t ex om du är representant för; en av våra kunder, agent för ett bransch eller motsvarande företag, forskare, vårdpersonal, akademiker, representant för en icke-statlig eller konsumentorganisation, politiker, beslutsfattare, lagstiftare, investerare, finansiellt kreditvärderingsinstitut, journalist, representant för branschorganisationer, etc., kan vi eller tredje part för vår räkning samla in och använda följande information om dig:

a) professionell kontaktinformation, såsom din titel, namn, e-postadress, fysisk adress, telefonnummer, sociala mediekonton, kommunikationsspråk ;
b) dina anställningsuppgifter (jobbtitel, organisation, annan position du kan ha) och/eller politisk partitillhörighet (endast när det uttryckligen har offentliggjorts av dig);
c) det kompetensområde där du är aktiv, dina yrkeskvalifikationer, aktiviteter och professionell information såsom data relaterade till din utbildnings-/yrkesbakgrund; och
d) all annan information som du tillhandahåller oss under våra interaktioner med dig.

Om du är eller agerar för en av Danones leverantörer gäller inte denna integritetspolicy för dig. Lämplig integritetspolicy kommer att göras tillgänglig för dig separat.

Personer vars personuppgifter vi samlar in från andra källor
Vi kan också samla in personuppgifter om dig från andra källor när:
a) du söker efter våra produkter och tjänster och när du delar innehåll på sociala mediesidor, webbplatser eller applikationer relaterade till våra produkter eller som svar på vårt marknadsföringsmaterial på sociala medier;
b) vi samlar in dina personuppgifter från andra offentliga källor (t ex kommentarer på andra webbplatser än våra) som nämner Danone eller dess varumärken. Vi kan också samla in offentligt tillgängliga uppgifter om dig i din egenskap som en offentlig person för affärsmässiga ändamål;
c) dina uppgifter tillhandahålls oss av medieleverantörer och återförsäljare, t ex din inköpshistorik och din lojalitetskortsprofil; och
d) dina uppgifter tillhandahålls av oss av tredje part (d v s medieleverantörer, marknadsföringsteknologi eller reklamteknologilösningar), t ex din demografiska data (ålder, föräldrastatus etc), din plats, dina intressen och din köpavsikter. En del av denna information kan ha samlats in från användning av cookies och annan liknande spårningsteknik.

Särskilda kategorier av data

I princip försöker Danone inte behandla känsliga uppgifter om dig. Vissa av de personuppgifter som vi samlar in om dig eller som du tillhandahåller till oss kan dock vara speciella kategorier av data, ofta relaterade till hälsa och välbefinnande.

Vi kommer bara att behandla denna typ av uppgifter för ändamål som du ger ditt uttryckliga medgivande för eller under andra omständigheter som är tillåtna enligt lag (t ex vid rättslig process).

Tabellen nedan visar de syften för vilka vi samlar in och använder dina personuppgifter, samt de rättsliga grunderna för vår användning av dina personuppgifter. Mer information om rättsliga grunder anges i tabellen nedan. Observera att inte alla användningsområden nedan kommer att vara relevanta för varje individ:

Våra syften för att behandla dina personuppgifterVår rättsliga grund

Hantera vår relation med dig

• För att du ska kunna komma åt, använda och göra beställningar via våra appar och webbplatser.
• För att möjliggöra leveranser till dig.
• Ta emot och svara på förfrågningar från dig om våra produkter, tjänster och företag (inklusive via våra webbplatser och appar).
• Att bjuda in dig till möten, konferenser eller andra evenemang som du har registrerat dig för eller visat intresse för och hantera ditt deltagande i sådana evenemang.
• Att be dig lämna en recension, ge feedback eller genomföra en kundundersökning eller delta i marknadsundersökningar.
• Att förse dig med och anpassa för dig våra produkter, tjänster och erbjudande.
• För att skicka servicekommunikation: t ex, information om din beställning, information relaterad till en tjänst eller klubb som du har begärt av oss, information om tillgängligheten för en produkt du vill köpa och du har bett oss att informera dig om, eller information om eventuella ändringar i våra villkor eller denna integritetspolicy.
• Om du har tagit del av våra kampanjer, priser, spel, eller tävlingar för att administrera det i enlighet med dess villkor
• För att hålla reda på våra interaktioner med dig.
• För att verifiera dina referenser, verifiera din identitet och skapa och administrera dina konton med Danone.
• För att föra ett register över ditt samtycke och att hantera dina begäranden om rättigheter till den registrerade.

• Avtalsenlig nödvändighet
• Legitima intressen
• Uppfyllande av lagliga skyldigheter

Marknadsföring av våra produkter eller tjänster

• För att skicka uppdateringar, nyheter, reklam, marknadsföring och annat kommunikationsmaterial (t ex telefon-, post-, e-post-, sociala medier och snabbmeddelanden), med samtycke där det krävs enligt tillämplig lag, såvida du inte har sagt till oss att du hellre inte vill höra från oss.
• Att rekommendera relevanta produkter och tjänster, inklusive baserat på dina hälsodata där vi har fått ditt uttryckliga medgivande.
• Att informera dig när en produkt du ville köpa är tillgänglig och du har bett oss att informera dig.
• Att skapa profiler (t ex grupper som kan ha gemensamma egenskaper) baserat på dina intressen, preferenser och annan information (eller en kombination av dem) som hjälper oss att förstå vilka produkter och tjänster som kommer att tilltala dig.
• Att visa dig personligt innehåll eller reklam antingen direkt eller via tredjepartswebbplatser och appar samt genom traditionella och sociala mediekampanjer.
• Att skapa konsumentkategorier (segment) av människor som har intressen och preferenser som liknar din för att tillhandahålla personligt innehåll eller reklam antingen direkt eller via tredjepartswebbplatser och appar samt genom traditionella och sociala mediekampanjer.
• Att skapa varumärkesgemenskaper.
• För att visa eventuella vittnesmål eller recensioner du lämnar på våra webbplatser, appar och tjänster för andra kunder att se.
• För att bestämma effektiviteten i våra kommunikationer, kampanjer och reklam, inklusive genom att analysera information som samlas in med hjälp av externa källor.
• För att förstå dina interaktioner på sociala medier där du nämner ett av våra varumärken.
• Att förstå och bygga vår företags- och varumärkesimage.

• Legitima intressen
• Samtycke (där du har gett det)

Hantera och förbättra våra processer och affärsverksamhet

• Tillhandahålla, förbättra, underhålla, säkerhetsuppdatera och ge teknisk support i relation till våra webbplatser och appar.
• Känna igen dig när du återvänder till våra webbplatser och appar, lagra information om dina preferenser och låta oss anpassa våra webbplatser och appar enligt dina individuella intressen.
• Utvärdera ditt besök på våra webbplatser och appar och din användning av våra tjänster och förbereda rapporter för att sammanställa statistik för att förstå vilken typ av personer som använder våra webbplatser, appar och tjänster, hur de använder våra webbplatser, appar och tjänster och hur vi kan göra våra webbplatser, appar och tjänster mer intuitiva.
• Hantera, utveckla och förbättra våra produkter, tjänster och kommunikation.
• Hantera våra nätverk och informationssäkerhetssystem.
• Bekämpa bedrägeri.
• För utbildning och kvalitetssäkringsändamål.
• För intern företagsrapportering, företagsadministration, säkerställa adekvat försäkringsskydd för vår verksamhet, säkerställa säkerheten för företagets anläggningar, forskning och utveckling och identifiera och genomföra affärseffektivitet.

• Legitima intressen
• Samtycke (där du har gett det)

Andra syften

• Följa tillämpliga lagar och förordningar
• Svara på förfrågningar från behöriga myndigheter
• Verifiera din identitet för säkerhetsändamål eller p g a legala skyldigheter.
• Uppfylla våra skyldigheter mot korruption, mutor och bestickning.
• För hälso- och säkerhetsregister och hantering.
• För att säkerställa din och andras säkerhet med hjälp av CCTV (videoövervakning).
• Att upprätta utövande eller försvara våra legala rättigheter.
• Att undersöka och vidta åtgärder mot olagligt eller skadligt beteende hos användare.
• Att skydda Danone, dina vitala intressen eller en annan persons intressen.
• Att driva företagets engagemang bland ett ekosystem av intressenter i syfte att utveckla gemensamma lösningar.
• Att tillhandahålla vår expertis för mer informerat beslutsfattande, i en samarbetsvillig och öppen miljö med beslutsfattare och andra relevanta intressenter.
• Att leverera enligt vår hållbarhetsagenda och följa tillämplig lagstiftning.

• Legitima intressen
• Uppfyllande av legala skyldigheter

När vi samlar in och använder dina personuppgifter för nya ändamål kommer vi att informera dig före eller vid tidpunkten för insamlingen (och be om ditt samtycke vid behov) såvida vi inte rimligen anser att detta syfte är förenligt med det ursprungliga som beskrivs ovan.

Rättslig grund
Vi anser att de rättsliga grunderna för att använda dina personuppgifter som anges i denna integritetspolicy är följande:

a) Avtalsmässig nödvändighet: vår användning av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan vi ingår ett avtal med dig.
b) Uppfyllande av legala skyldigheter: vår användning av dina personuppgifter är nödvändig för att uppfylla våra legala skyldigheter.
c) Legitima intressen: vår användning av dina personuppgifter är nödvändig för våra legitima intressen eller andras legitima intressen. Våra legitima intressen kan inkludera följande:

 1. driva och utveckla vår verksamhet;
 2. drift och säkerställande av säkerheten på våra webbplatser och appar;
 3. säkerställa en säker arbetsmiljö för vår personal och besökare;
 4. marknadsföring, marknadsundersökningar och affärsutveckling;
 5. tillhandahålla tjänster till våra kunder;
 6. placera, spåra och säkerställa att beställningar uppfylls med våra leverantörer;
 7. investera i och rulla ut nya produkter för att gynna de samhällen där vi verkar;
 8. för interna gruppadministrativa ändamål; och för
 9. att skapa profiler (t ex grupper som kan ha gemensamma egenskaper) och ge dig personliga meddelanden och tips om produkter direkt, samt genom traditionella och sociala mediekampanjer baserade på dina intressen och preferenser. Mer information om hur dina personuppgifter används och hur du kan göra val förklaras nedan i avsnittet “Profilering och automatiserat beslutsfattande” i denna integritetspolicy nedan.

När vi samlar in och använder dina personuppgifter p g a den rättsliga grunden legitima intressen säkerställer vi att vår rätt att använda dina personuppgifter överväger dina rättigheter som en individ.

d) Samtycke: Vi kan behandla dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke. Där du har gett samtycke, men senare ändrar dig, kan du dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss och vi kommer att sluta behandla dina personuppgifter på detta sätt. Men om du drar tillbaka ditt samtycke kan det påverka vår förmåga att tillhandahålla våra produkter och tillhörande tjänster till dig

Vi kan analysera information om dig för att skapa profiler (t ex genom att sammanställa individer i grupper som vi tror har vissa gemensamma egenskaper). Vi använder dessa profiler för att anpassa våra webbplatser, appar, tjänster eller produkter, såväl som vår kommunikation till dig (t ex genom att skicka/ visa innehåll som kan vara relevant och användbart för dig, med förbehåll för tillämplig dataskyddslag och andra tillämpliga lagar). Vi kan också använda dessa insikter för att visa relevant reklam för dig antingen på våra webbplatser, i våra appar eller via tredjepartswebbplatser.

Där vi gör detta kommer vi naturligtvis att informera dig i förväg. Du har även möjlighet att invända mot behandlingen. Vi kommer också att inhämta ditt samtycke där detta krävs enligt lag, t ex där information om dig samlas in via vissa typer av cookies som vi använder – se vår cookie policy för mer information om vår användning av cookies. Du är också fri att kontakta oss för mer information om denna typ av behandling.

För vissa tjänster och produkter kan vi behandla dina personuppgifter på automatiserat sätt. I huvudsak innebär detta att beslut fattas automatiskt utan mänsklig ingripande. Vi kommer inte att fatta beslut som endast bygger på automatiserat beslutsfattande i den utsträckning de har en rättslig effekt eller betydande inverkan på dig utan att först meddela dig och ge dig tydlig information om sådant automatiserat beslut, inklusive vår lagliga grund för att genomföra det och möjligheten att ha en fysisk person som granskar beslutet.

Våra webbplatser och appar kan innehålla hyperlänkar till tredjepartswebbplatser, plug-ins eller applikationer som inte drivs av oss. Dessa hyperlänkar tillhandahålls endast för din referens och bekvämlighet och innebär inte någon godkännande av aktiviteterna på sådana tredjepartswebbplatser eller någon associering med deras operatörer.

Denna integritetspolicy gäller endast för de personuppgifter som vi samlar in eller som vi får från tredje part och där vi är personuppgiftsansvarig. Vi kan inte hållas ansvariga för personuppgifter om dig som samlas in och lagras av tredje part. Tredjepartswebbplatser har sina egna villkor och integritetspolicyer, och du bör läsa dessa noggrant innan du delar personuppgifter på dessa webbplatser.

Vi stödjer inte eller på annat sätt accepterar något ansvar eller ansvar för innehållet på sådana tredjepartswebbplatser eller tredjepartsvillkor eller policys.

Vissa av våra webbplatser och appar tillåter användare att skicka in sitt eget innehåll. Kom ihåg att allt innehåll som skickas till våra produkt-/varumärkesidor på sociala medieplattformar kan ses av allmänheten och delas igen. Du bör vara försiktig med att tillhandahålla vissa personuppgifter, t ex finansiell information eller adressinformation. Vi ansvarar inte för några åtgärder som vidtagits av andra individer om du publicerar personuppgifter på en av våra produkt-/varumärkesidor på sociala medieplattformar. Vi förbehåller oss rätten att ta bort användargenererat innehåll som inte uppfyller gällande krav.

De flesta av våra webbplatser är designade och avsedda att användas av vuxna. För det fall någon av våra webbplatser är avsedd att användas av en yngre publik, förstår vi vikten av att vidta extra försiktighetsåtgärder för att skydda barns integritet och säkerhet.

Om våra webbplatser avses att användas av minderåriga kommer vi att respektera våra åtaganden om ansvarsfull marknadsföring och kommer att se till att samtycke erhålls från förälder eller vårdnadshavare om det krävs enligt lag innan vi samlar in personuppgifterna.

Om vi upptäcker att vi har samlat in personuppgifter från ett barn utan samtycke från en förälder eller vårdnadshavare där ett sådant samtycke borde ha erhållits, kommer vi att ta bort dessa personuppgifter så snart det är praktiskt möjligt.

När vi delar dina personuppgifter med dotterbolag och andra företag ser vi till att vi bara gör det med företag som skyddar och värnar om dina personuppgifter samt följer tillämpliga lagar på samma eller liknande sätt som vi gör.

Dina personuppgifter kommer aldrig att säljas eller förfogas över på annat liknande sätt utan ditt samtycke.

Vi kan dock dela eller delge dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i denna integritetspolicy.

Dina personuppgifter delas med följande tredje parter för de beskrivna syftena:
a) Andra Danone-företag/enheter: Där det är i våra legitima intressen att göra det för interna administrativa ändamål (t ex för att säkerställa en konsekvent och sammanhängande leverans av produkter till våra kunder, företagsstrategi, fusion, eller förvärv, efterlevnad, revision och övervakning , forskning och utveckling och kvalitetssäkring.
b) Tjänsteleverantörer och underleverantörer från tredje part: Inklusive sådana som:

 1. hjälper oss att utföra dina förfrågningar, svarar på dina förfrågningar, genomför dina beställningar, löser in kuponger, förser dig med prover, gör det möjligt för dig att delta i tävlingar (t ex logistikleverantörer, sponsorer och kundtjänstleverantörer);
 2. utföra it-tjänster och andra affärsrelaterade tjänster, såsom leverantörer av webbplats/apputveckling, leverantörer av hostingtjänster, leverantörer av förvaltnings- och utvärderingstjänster, dataanalytiker, betalningsprocessorer, nyttoleverantörer, försäkringsbolag ;
 3. hjälper till med att organisera våra evenemang, marknadsföring, reklam och marknadsföringsaktiviteter; eller
 4. som tillhandahåller analys- och optimeringstjänster relaterade till våra webbplatser och appar.

c) Plattformar för sociala medier: När våra webbsidor använder sociala plug-ins från dessa företag (som ”Gilla” och “Dela”). Dessa företag kan ta emot och använda personuppgifter om ditt besök på våra webbplatser eller appar. Om du surfar på vår webbplats eller visar innehåll på våra appar kan personuppgifter som de samlar in anslutas till ditt konto på deras webbplats. För mer information om hur dessa företag använder personuppgifter, läs deras sekretesspolicy.
d) Mottagare för företagsöverföring: Där vi säljer eller köper ett företag eller tillgångar, (t ex en sammanslagning/absorption) till den blivande säljaren eller köparen av sådant företag eller tillgångar, eller där väsentligen alla våra eller någon av våra dotterbolags tillgångar förvärvas av en tredje part, i vilket fall personuppgifter som innehas av oss kommer att vara en av de överförda tillgångarna. I sådant fall kan köparen komma att agera som ny personuppgiftsansvarig och det företagets integritetspolicy reglerar då behandlingen av dina personuppgifter.
e) Mottagare för juridisk information: Där vi enligt lag är skyldiga att delge dina personuppgifter (t ex till myndigheter eller brottsbekämpande organ) eller där information krävs för att skydda våra rättigheter eller våra personal, kunder eller andra tredje parter.

Utöver vad som anges ovan kommer vi aldrig att dela, sälja eller på annat sätt förfoga över dina personuppgifter till någon tredje part utan att meddela dig och vid behov få ditt samtycke

Dina personuppgifter kan användas, lagras och/eller delas med personal som verkar utanför EES eller Storbritannien som arbetar för oss, andra medlemmar i vår grupp eller betrodda tredje parter.

Om vi tillhandahåller personuppgifter om dig till parter utanför EES eller Storbritannien kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att mottagaren skyddar dina personuppgifter på ett adekvat sätt, t ex:

a) se till att det finns ett adekvat beslut av Europeiska kommissionen för överföring utanför EES eller av den brittiska regeringen vid överföringar från Storbritannien;
b) ha infört standardmodellavtal med mottagaren som har godkänts av Europeiska kommissionen (eller den brittiska regeringen för överföringar från Storbritannien);
c) andra skyddsåtgärder som är tillåtna enligt lag.

Vi förstår att säkerheten för dina personuppgifter är viktig. Vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter från missbruk, störningar, förlust, obehörig åtkomst, modifiering eller avslöjande. Vi har genomfört ett antal säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och vi kräver att betrodda tredje parter som hanterar dina personuppgifter för oss gör samma sak. T ex implementerar vi åtkomstkontroller, använder brandväggar, säkra servrar och krypterar personuppgifter.

Vid tillhandahållandet av dina personuppgifter till oss kan dina personuppgifter överföras via internet. Även om vi gör allt för att skydda de personuppgifter som du tillhandahåller oss, är överföringen av information över Internet inte helt säker. Du accepterar och godkänner att vi inte kan garantera säkerheten för dina personuppgifter som överförs till vår webbplats och att sådan överföring sker på din egen risk. När vi har fått dina personuppgifter använder vi sedan strikta procedurer och säkerhetsfunktioner för att förhindra obehörig åtkomst till dina personuppgifter.

Där vi har gett dig (eller där du har valt) ett lösenord som gör att du kan komma åt ditt onlinekonto, är du ansvarig för att hålla detta lösenord konfidentiellt.

Vi lagrar dina personuppgifter enbart så länge det är nödvändigt för de syften för vilka personuppgifterna behandlas. Den tid vi behåller personuppgifterna beror på de syften för vilka vi samlar in och använder personuppgifterna för, t ex under din avtalstid med oss och/eller vad som krävs för att följa gällande lagstiftning samt för att fastställa, utöva eller försvara våra legala rättigheter.

Om du gör ett köp online hos oss eller registrerar dig för ett webinar, kommer vi att behålla personuppgifterna relaterade till ditt köp eller registrering, så att vi kan utföra det specifika ändamål du har angett. Efter det kommer vi att behålla personuppgifterna under ytterligare en period för att kunna hantera eller svara på eventuella klagomål, frågor eller problem som rör köp eller registrering.

När vi behandlar dina personuppgifter har du legala rättigheter som du kan utöva när som helst. Vi har gett en översikt över dessa rättigheter nedan tillsammans med vad detta innebär för dig. Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss här.

Vi kommer att överväga alla sådana förfrågningar och kommer i enlighet med gällande lagstiftning att svara inom en rimlig tidsperiod eller inom den tidsperiod som föreskrivs i lag. Observera dock att vi i vissa fall kan behöva fortsätta att använda informationen för att uppfylla våra egna legala skyldigheter eller för att upprätta, utöva eller driva rättslig process. Om ett undantag gäller kommer vi att informera dig om det när vi besvarar din begäran.

Vi kan begära att du tillhandahåller oss information som krävs för att bekräfta din identitet innan vi svarar på någon begäran du gör.

Rätten att informeras
Du har rätt att få tydlig, transparent och lättförståelig information om hur vi använder dina personuppgifter och dina rättigheter. Det är därför vi tillhandahåller dig informationen i denna integritetspolicy.
Rätten att få tillgång till dina personuppgifter och korrigering
Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi har om dig, samt korrigera, uppdatera eller slutföra dem när som helst.

Rätten att radera dina personuppgifter
Du har rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter. Detta är dock inte en absolut rättighet och vi kan ha legitima, legala eller regulatoriska skäl för att behålla dina personuppgifter.

Rätten att invända
Under vissa omständigheter har du rätt att invända mot vissa typer av behandling baserat på skäl som hänför sig till din specifika situation när sådan behandling bygger på vårt eller annans legitima intresse. Om du utövar denna rätt kommer vi att sluta använda dina personuppgifter för detta ändamål, såvida vi inte kan visa tvingande legitima skäl att fortsätta behandla dina personuppgifter som skulle uppväga dina intressen, rättigheter och friheter. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direkta marknadsföringsaktiviteter (t ex genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen i våra
e-postmeddelanden).

Rätten att dra tillbaka samtycke
När vi använder ditt samtycke för att behandla personuppgifter, har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke utan att det påverkar vår behandling av dina personuppgifter innan du drog tillbaka samtycket.

Rätten till begränsning av behandlingen
Under vissa omständigheter har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om:

a) du tror inte att de personuppgifter vi har om dig är korrekta; eller
b) du anser att personuppgifterna inte behandlas lagligt, men istället för att ta bort personuppgifterna föredrar du att vi begränsar behandlingen; eller
c) vi inte längre behöver dina personuppgifter för de syften vi samlade in dem för, men du behöver uppgifterna för att upprätta, utöva eller delta i rättlig process; eller
d) du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter och väntar på verifiering av om dina intressen relaterade till den invändningen uppväger de berättigade skälen för att behandla dina uppgifter.

Rätten till dataportabilitet
Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till annan part (dataportabilitet). Denna rätt gäller dock endast för personuppgifter som du har tillhandahållit oss och där behandlingen: (i) är baserad på ditt samtycke eller sker för att utföra ett avtal; och (ii) det sker på automatiserat sätt.

Rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet
Om du tror att vi inte har uppfyllt dataskydds- eller integritetskraven har du rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheten i det land där du vanligtvis bor eller arbetar, eller där en påstådd överträdelse av dataskyddsreglerna har ägt rum.


Om du vill lämna in ett klagomål mot Danone AB avseende hur dina personuppgifter har behandlats kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigeten (IMY), Box 8114, 104 20 Stockholm, https://www.imy.se/.

Om du har några frågor, kommentarer eller klagomål angående denna integritetspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via vår kontaktsida eller skriv till oss: Danone AB, Gårdsvägen 14, SE-169 70 Solna, Sverige.

Du kan också kontakta oss via dpo.norbal@danone.com

Slutligen kan du kontakta vårt dataskyddskontor via e-post på dpo.group@danone.com eller skriva till oss på Data Protection Office, Danone SA, 17 Boulevard Haussmann, 75009, Paris, Frankrike.

Vi uppdaterar vår integritetspolicy vid behov (texpgany lagstiftning, praxis, förfaranden och organisationsstrukturer, krav som ställs eller rekommenderas av tillsynsmyndigheter eller på annat sätt). Alla ändringar i integritetspolicyn publiceras på denna sida och kommer att tillämpas på det effektiva datumet för genomförandet. Om vi är skyldiga enligt lag att göra det, kommer vi att meddela dig om eventuella förändringar. Kontrollera regelbundet vår hemsida för att se om det finns uppdateringar eller ändringar av vår integritetspolicy.

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 6 juli 2021.

Strikt nödvändiga cookies
De är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kan inte stängas av. De installeras vanligtvis bara i samband med åtgärder som görs av dig, som motsvarar en begäran om tjänster (inställning av dina personliga säkerhetspreferenser, inloggning, ifyllande av formulär etc.). Du kan ställa in din webbläsare för att blockera eller varna dig om dessa cookies, men vissa delar av webbplatsen kommer då inte att fungera.
Analytiska cookies
De tillåter oss att räkna besök och trafikkällor, för att mäta och förbättra prestanda på vår webbplats. De visar oss vilka sidor som är mest respektive minst populära och hur besökare rör sig på sidan. Om du inte tillåter dessa cookies vet vi inte när du har besökt vår webbplats och kommer inte att kunna kontrollera dess prestanda.
Actimel använder cookies på denna webbplats. Med ditt samtycke använder vi dem för att mäta och analysera användningen av webbplatsen (analytiska cookies), skräddarsy den till dina intressen (personaliseringskakor) och att presentera relevant reklam och information (inriktning på cookies). För mer information läs vår cookieinformation.